Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: EWIwAP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Informacja Publiczna

Rok wydania: 2011

ISBN: 978-83-61188-77-3

Liczba stron: 288

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Rozwój elektronicznych sposobów gromadzenia i przetwarzania informacji oraz odpowiadające mu zmiany w prawie (np. ustawie o informatyzacji) umożliwiają coraz szersze wykorzystanie możliwości e-administracji w każdej dziedzinie kontaktów państwa z obywatelem. Jaki wpływ mają te procesy na pracę jednostek administracji publicznej? Które przepisy prawa regulują funkcjonowanie elektronicznej wymiany informacji? Jak unikać zagrożeń dotyczących m.in. wykorzystania informacji bez związku z realizacją zadań publicznych?

 

Książka stanowi pierwszą na rynku analizę prawnych aspektów elektronicznej wymiany informacji w różnych przejawach działalności jednostek administracji publicznej.

Autor komentuje najistotniejsze regulacje w tym zakresie oraz bada zagrożenia i korzyści wynikające z posługiwania się narzędziami elektronicznej wymiany informacji i wprowadzania w urzędach elektronicznego obiegu dokumentów. Porusza wiele praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa informatycznego w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem środków prawnych przysługujących podmiotom administrowanym.

Publikacja jest skierowana do osób realizujących zadania wynikające z prawa informatycznego w jednostkach administracji publicznej oraz do adwokatów, radców prawnych i pracowników naukowych zainteresowanych zagadnieniami e-administracji.

 

Autorzy

Tomasz Burczyński - doktor nauk prawnych i radca prawny. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół prawnych aspektów informatyzacji administracji publicznej. Jest ekspertem w projekcie "E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej" realizowanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Spis treści

„Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej”
Autor: Tomasz Burczyński


Spis treści
Od autora
Wstęp

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne

1.1.    Pojęcie administracji publicznej E-administracja
1.2.    Elektroniczna wymiana informacji – definicje

1.2.1.    Informacje i dane oraz ich wzajemna relacja
1.2.2.    Pojęcie elektronicznej wymiany informacji

1.3.    Geneza i cele elektronicznej wymiany informacji w administracji publicznej

1.3.1.    Unia Europejska
1.3.2.    Stany Zjednoczone
1.3.3.    Polska

1.4.    Zasoby informacyjne administracji publicznej – zagadnienia ogólne
1.5.    Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej – przegląd literatury
1.6.    Podsumowanie

Rozdział 2. Podstawy normatywne elektronicznej wymiany informacji w administracji publicznej


2.1.    Uwagi wstępne
2.2.    Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej – źródła prawa

2.2.1.    Prawo Unii Europejskiej
2.2.2.    Regulacje krajowe

2.3.    Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej na gruncie ustawy o informatyzacji

2.3.1.    Elektroniczna wymiana dokumentów
2.3.2.    Elektroniczne udostępnianie danych zawartych w rejestrach publicznych

2.4.    Elektroniczna wymiana informacji w prawie krajowym (wybrane regulacje)

2.4.1.    Ustawa o informatyzacji a inne akty normatywne dotyczące elektronicznej wymiany informacji
2.4.2.    Elektroniczna wymiana informacji w przepisach szczególnych dotyczących rejestrów publicznych

2.5.    Elektroniczna wymiana informacji w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS)
2.6.    Podsumowanie

Rozdział 3. Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej a prawa i wolności podmiotów administrowanych

3.1.    Pojęcia praw (uprawnień) i wolności
3.2.    Prawo do prywatności

3.2.1.    Pojęcie i treść prawa do prywatności
3.2.2.    Ochrona danych osobowych – administracyjnoprawnie chroniony element prawa do prywatności

3.3.    Elektroniczna wymiana informacji a ochrona danych osobowych
3.4.    Wybrane uprawnienia strony postępowania administracyjnego jako przykłady uprawnień proceduralnych

3.4.1.    Uwagi wstępne
3.4.2.    Prawo strony do uzyskania rozstrzygnięcia opartego na ustaleniach faktycznych odpowiadających prawdzie obiektywnej
3.4.3.    Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie

3.5.    Prawo do decyzji zgodnej z prawem

3.5.1.    Podstawowe regulacje dotyczące prawa do decyzji zgodnej z prawem
3.5.2.    Elektroniczna wymiana informacji a prawo do decyzji zgodnej z prawem

3.6.    Podsumowanie

Rozdział 4. Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej a obowiązki podmiotów administrowanych

4.1.    Pojęcie obowiązku
4.2.    Kontrola graniczna przy przekraczaniu granicy państwowej Granice wewnętrzne Unii Europejskiej

4.2.1.    Pojęcie granicy Kontrola graniczna jako warunek przekroczenia granicy przed powstaniem grupy Schengen
4.2.2.    System Informacyjny Schengen (SIS) jako warunek zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej
4.2.3.    Polska w strefie Schengen

4.3.    Kodeksowy obowiązek przedłożenia zaświadczenia jako przykład obowiązku o charakterze proceduralnym

4.3.1.    Treść i zakres obowiązku przedłożenia zaświadczenia
4.3.2.    Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej a obowiązek przedłożenia zaświadczenia

4.4.    Obowiązek aktualizacji adresu lub miejsca zamieszkania jako przykład obowiązku o charakterze mieszanym

4.4.1.    Pojęcie i treść obowiązku aktualizacji adresu lub miejsca zamieszkania
4.4.2.    Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej a obowiązek aktualizacji adresu lub miejsca zamieszkania

4.5.    Podsumowanie

Rozdział 5. Realizacja korzyści i eliminowanie zagrożeń związanych z elektroniczną wymianą informacji w administracji publicznej – instrumenty prawne

5.1.    Uwagi wstępne
5.2.    Obowiązki uczestników elektronicznej wymiany informacji w administracji publicznej

5.2.1.    Obowiązki wynikające z przepisów regulujących elektroniczną wymianę informacji
5.2.2.    Wybrane obowiązki wynikające z innych regulacji prawnych

5.3.    Uprawnienia podmiotów administrowanych związane z elektroniczną wymianą informacji

5.3.1.    Środki prawne w postępowaniu administracyjnym
5.3.2.    Środki prawne w postępowaniu sądowoadministracyjnym
5.3.3.    Inne uprawnienia podmiotów administrowanych

5.4.    Kompetencje organów ochrony prawnej w związku z elektroniczną wymianą informacji

5.4.1.    Zagadnienia wprowadzające
5.4.2.    Kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
5.4.3.    Kompetencje pozostałych organów ochrony prawnej

5.5.    Podsumowanie

Zakończenie

Orzecznictwo
Bibliografia

Ostatnio przeglądane