Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Odpowiedzialność podmiotów leczniczych i personelu medycznego

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: OPLiPM

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Ochrona Zdrowia

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-54-6

Liczba stron: 360

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Pacjenci coraz częściej dochodzą swoich praw przed sądem, wzrasta też wysokość kwot zasądzanych im jako zadośćuczynienie lub odszkodowanie za doznane krzywdy. Zawarte w książce informacje pomogą podmiotom leczniczym we właściwym przygotowaniu się do odpowiedzi na ewentualne zarzuty pacjentów i ich konsekwencje, a także do kontroli organów nadzoru.

 

Autorka opracowania wyjaśnia wątpliwości dotyczące wszystkich rodzajów odpowiedzialności,  w tym karnej i cywilnej. Wskazuje, kto odpowiada za zdarzenie medyczne, jaki jest zakres odpowiedzialności kierownika, jaki podmiotu leczniczego jako pracodawcy i lekarza jako pracownika. Tłumaczy, czy podmiot leczniczy może odpowiadać za działania lekarza podjęte w ramach prywatnej praktyki, ale na terenie tego podmiotu. Ponadto omawia najistotniejsze zagadnienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem podmiotów leczniczych, w tym obowiązki ubezpieczeniowe, informacyjne lub wynikające z ustawy o prawach pacjenta.

 

W opracowaniu przywołano wiele wyroków sądowych dotyczących zdarzeń medycznych. Zawarto w nim także wzory pism pomocne w przygotowaniu własnych dokumentów. Książka skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem podmiotami leczniczymi i udzielaniem świadczeń medycznych oraz tych, które planują rozpoczęcie takiej działalności. Opracowanie może pomóc w wyborze formy jej prowadzenia i sposobu zatrudnienia personelu medycznego oraz w określeniu zakresu odpowiedzialności już działających podmiotów.

Autorzy

Małgorzata Grego-Hoffmann – doktor nauk prawnych, tytuł uzyskała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Ma praktyczne doświadczenie w prowadzeniu spraw z dziedziny prawa medycznego. Jest autorką publikacji dotyczących prawa medycznego oraz postępowania sądowo-administracyjnego

Spis treści

„Odpowiedzialność podmiotów leczniczych i personelu medycznego”
Autor: Małgorzata Grego-Hoffmann

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Rodzaje podmiotów prowadzących działalność leczniczą

1.1.    Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami 

1.1.1.    Charakter prawny SPZOZ-ów  
1.1.2.    Charakter prawny jednostek budżetowych  
1.1.3.    Zakres kompetencji podmiotu tworzącego

1.2.    Podmioty lecznicze jako przedsiębiorcy
1.3.    Pozostałe podmioty lecznicze
1.4.    Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego 

1.4.1.    Szpital jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego

1.5.    Obowiązki ubezpieczeniowe

Rozdział 2. Odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych

2.1.    Zasady odpowiedzialności
2.2.    Odpowiedzialność deliktowa 

2.2.1.    Odpowiedzialność za wyrządzenie szkody zdarzeniem zawinionym oraz szkody, do której doszło z winy podwładnego  
2.2.2.    Odpowiedzialność podmiotu leczniczego wyposażonego w osobowość prawną  
2.2.3.    Odpowiedzialność za tzw. winę w wyborze  
2.2.4.    Odpowiedzialność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

2.3.    Przesłanki odpowiedzialności deliktowej 

2.3.1.    Zdarzenie zawinione  
2.3.2.    Szkoda  
2.3.3.    Związek przyczynowy  
2.3.4.    Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody

2.4.    Odpowiedzialność kontraktowa
2.5.    Zbieg odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej
2.6.    Formy roszczeń 

2.6.1.    Odszkodowanie  
2.6.2.    Zadośćuczynienie

2.7.    Wysokość świadczeń i ich wypłata
2.8.    Odpowiedzialność z tytułu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
2.9.    Odpowiedzialność wykonującego działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
2.10.    Przedawnienie roszczeń

Rozdział 3. Odpowiedzialność podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w stosunkach pracy

3.1.    Odpowiedzialność materialna 

3.1.1.    Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika  
3.1.2.    Odpowiedzialność za wyrządzenie przez pracownika szkody osobie trzeciej  
3.1.3.    Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi  
3.1.4.    Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez kilku pracowników  
3.1.5.    Odpowiedzialność pracownicza członka zarządu

3.2.    Odpowiedzialność porządkowa pracowników
3.3.    Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie praw pracownika
3.4.    Zobowiązania pracodawcy w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
3.5.    Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy
3.6.    Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika
3.7.    Zawieranie umów cywilnoprawnych z własnymi pracownikami
3.8.    Odpowiedzialność zawodowa lekarzy, pielęgniarek i położnych

Rozdział 4. Odpowiedzialność kierującego podmiotem wykonującym działalność leczniczą

4.1.    Ustawowe wymagania w stosunku do kandydata na kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą
4.2.    Formy zatrudnienia kierownika a zakres jego odpowiedzialności za zarządzanie podmiotem leczniczym 

4.2.1.    Powołanie  
4.2.2.    Umowa o pracę  
4.2.3.    Umowa o zastępstwo
4.2.4.    Umowa cywilnoprawna (kontrakt menedżerski)  
4.2.5.    Wynagrodzenie kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą

4.3.    Zakres obowiązków kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

4.3.1.    Obowiązki informacyjne  
4.3.2.    Organizacja pracy podmiotu wykonującego działalność leczniczą  
4.3.3.    Zawieranie umów, wydawanie zarządzeń, upoważnień i opinii  
4.3.4.    Podejmowanie decyzji w zakresie finansowania działań podmiotu leczniczego  
4.3.5.    Udział w przekształceniu i łączeniu podmiotu leczniczego (SPZOZ-u)  
4.3.6.    Obowiązki związane z procedurami kontrolnymi  
4.3.7.    Obowiązki związane z czasowym zaprzestaniem działalności leczniczej całkowicie lub częściowo  
4.3.8.    Obowiązki w przypadku zbywania nieruchomości SPZOZ-u  
4.3.9.    Odpowiedzialność za działalność dydaktyczną i badawczą kliniki

4.4.    Niektóre uprawnienia i obowiązki kierownika podmiotu leczniczego wynikające z innych ustaw 

4.4.1.    Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  
4.4.2.    Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego  
4.4.3.    Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej  
4.4.4.    Ustawa Prawo farmaceutyczne  
4.4.5.    Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów  
4.4.6.    Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym  
4.4.7.    Ustawa o rachunkowości

4.5.    Rola rady społecznej w zarządzaniu podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
4.6.    Odpowiedzialność karna kierownika podmiotu leczniczego 

4.6.1.    Odpowiedzialność na podstawie wybranych przepisów kodeksu karnego  
4.6.2.    Odpowiedzialność na podstawie wybranych przepisów kodeksu spółek handlowych  
4.6.3.    Odpowiedzialność na podstawie niektórych przepisów ustawy o rachunkowości  
4.6.4.    Odpowiedzialność na podstawie niektórych przepisów kodeksu karnego skarbowego


Rozdział 5. Odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami

5.1.    Wykonywanie działalności leczniczej przez podmiot leczniczy a forma organizacyjna przedsiębiorstwa
5.2.    Określenia wykorzystywane w opisie sposobu ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania przez spółki
5.3.    Odpowiedzialność osoby fizycznej prowadzącej działalność leczniczą
5.4.    Odpowiedzialność wspólników spółek cywilnych 

5.4.1.    Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania cywilnoprawne spółki  
5.4.2.    Odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne  
5.4.3.    Odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku likwidacji spółki

5.5.    Odpowiedzialność spółek osobowych 

5.5.1.    Odpowiedzialność spółki jawnej  
5.5.2.    Odpowiedzialność spółki partnerskiej  
5.5.3.    Odpowiedzialność spółki komandytowej  
5.5.4.    Odpowiedzialność spółki komandytowo-akcyjnej

5.6.    Odpowiedzialność spółek kapitałowych oraz członków ich zarządów 

5.6.1.    Odpowiedzialność spółki kapitałowej w organizacji  
5.6.2.    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako forma prowadzenia działalności gospodarczej  
5.6.3.    Spółka akcyjna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej  
5.6.4.    Odpowiedzialność wspólników spółek kapitałowych wobec spółki
5.6.5.    Odpowiedzialność wobec osób trzecich  
5.6.6.    Odpowiedzialność spółek kapitałowych i spółek kapitałowych w organizacji za zobowiązania podatkowe

5.7.    Odpowiedzialność podmiotów leczniczych utworzonych w formie spółki kapitałowej przez Skarb Państwa i samorząd terytorialny – przepisy o charakterze lex specialis
5.8.    Zakładanie spółek handlowych a zakaz podwójnego kontraktowania

Rozdział 6. Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne i praktyki naruszające prawa pacjentów

6.1.    Postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia praw pacjenta

6.1.1.    Wszczęcie postępowania  
6.1.2.    Przebieg postępowania  
6.1.3.    Rozstrzygnięcia

6.2.    Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów 

6.2.1.    Pojęcie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów  
6.2.2.    Strony postępowania  
6.2.3.    Przebieg postępowania  
6.2.4.    Rodzaje rozstrzygnięć  
6.2.5.    Skarga na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta

6.3.    Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych 

6.3.1.    Zakres zastosowania ustawy  
6.3.2.    Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego  
6.3.3.    Tworzenie, skład i kadencja komisji  
6.3.4.    Przebieg postępowania  
6.3.5.    Orzeczenia komisji  
6.3.6.    Wysokość i wypłata roszczeń  
6.3.7.    Koszty postępowania  
6.3.8.    Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy  
6.3.9.    Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia komisji


Rozdział 7. Odpowiedzialność podmiotów leczniczych jako podmiotów zbiorowych

7.1.    Idea karania podmiotów zbiorowych
7.2.    Podmioty podlegające karaniu
7.3.    Przesłanki odpowiedzialności 

7.3.1.    Relacja między podmiotem zbiorowym a sprawcą przestępstwa  
7.3.2.    Uprzednia karalność sprawcy przestępstwa  
7.3.3.    Wina w wyborze, wina w nadzorze, wina organizacyjna

7.4.    Kary i środki karne

Zakończenie
Wzory dokumentów
Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Odpowiedzialność podmiotów leczniczych i personelu medycznego
 

Odpowiedzialność podmiotów leczniczych i personelu medycznego

Małgorzata Grego-Hoffmann

Cena: 119,00 zł
więcej