Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zatrudnianie, czas pracy i wynagradzanie w podmiotach leczniczych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZCPiWwPL

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Ochrona Zdrowia

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-62-1

Liczba stron: 256

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Pracownicy działów kadr i płac podmiotów leczniczych borykają się na co dzień z wieloma problemami dotyczącymi obliczania wynagrodzeń i rozliczania czasu pracy. Zasady stosowane podczas wykonywania tych czynności uzależnione są od formy organizacyjno-prawnej jednostki, wewnętrznego regulaminu, stanowiska zajmowanego przez pracownika, a także treści indywidualnych umów.


Praktyczny przewodnik porządkuje wiedzę niezbędną do prawidłowego stosowania przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków wobec personelu medycznego. Szczegółowo omówiono w nim specyfikę zatrudnienia w publicznych i prywatnych podmiotach leczniczych, w tym formy i zasady zatrudnienia lekarzy, pielęgniarek i kierowników.


Autor przeanalizował kwestię wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych w poszczególnych jednostkach uprawnionych do wykonywania działalności leczniczej. Szeroko omówił wytyczne dotyczące czasu pracy, wyjaśniając zasady rozliczania m.in. godzin nadliczbowych oraz pracy w nocy i w dniach wolnych.


Książkę wzbogacono o liczne przykłady oraz wzory wniosków, umów, regulaminów i innych dokumentów, które zostały zamieszczone również w edytowalnej wersji na płycie CD.

Autorzy

Krzysztof Sprutta – prawnik, radca prawny prowadzący kancelarię prawną. Wieloletni pracownik wrocławskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem ochrony zdrowia, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Spis treści

„Zatrudnianie, czas pracy i wynagradzanie w podmiotach leczniczych”
Autor: Krzysztof Sprutta


Spis treści
Wykaz skrótów


Rozdział 1. Rodzaje podmiotów leczniczych i świadczeń zdrowotnych


1.1.    Pojęcia ogólne
1.2.    Przedsiębiorcy jako podmiot leczniczy
1.3.    Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
1.4.    Likwidacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
1.5.    Podmioty lecznicze utworzone przez uczelnie medyczne
1.6.    Obligatoryjne przekształcenie w spółkę kapitałową podmiotów leczniczych prowadzonych przez uczelnie
1.7.    Podmioty lecznicze w formie jednostki budżetowej
1.8.    Podmioty lecznicze prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia
1.9.    Podmioty lecznicze prowadzone przez kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe
1.10.    Wykonywanie działalności leczniczej
1.11.    Wymogi ewidencyjne podmiotów prowadzących działalność leczniczą
1.12.    Wniosek o rejestrację praktyki zawodowej lekarzy i pielęgniarek
1.13.    Postępowanie rejestrowe
1.14.    Obowiązek zgłaszania zmian
1.15.    Rodzaje świadczeń zdrowotnych
1.16.    Ubezpieczenie podmiotu leczniczego
1.17.    Rodzaje zawodów medycznych
1.18.    Przekształcenia podmiotów leczniczych
1.19.    Przekształcenie innych spółek
1.20.    Przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
1.21.    Skutki prawne przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
1.22.    Skutki przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w sferze prawa pracy
1.23.    Skutki przejęcia lub połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w sferze prawa pracy

 

Rozdział 2. Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

 

2.1.    Stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych
2.2.    Formy zatrudniania kierownika podmiotu leczniczego

2.2.1.    Zatrudnianie kierowników i kadry kierowniczej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

2.2.1.1.    Zatrudnianie kierownika i jego status
2.2.1.2.    Konkurs na stanowiska kierownika
2.2.1.3.    Umowa z kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą
2.2.1.4.    Pełnienie funkcji kierownika i udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
2.2.1.5.    Możliwość pracy kierownika spzoz w innym podmiocie leczniczym

2.2.2.    Inne stanowiska kierownicze
2.2.3.    Zatrudnianie lekarzy i pielęgniarek w podmiotach leczniczych
2.2.4.    Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

2.2.4.1.    Podmioty lecznicze objęte ograniczeniami dotyczącymi podwykonania świadczeń zdrowotnych
2.2.4.2.    Charakter prawny umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
2.2.4.3.    Treść i forma umowy kontraktowej

2.2.5.    Zasady zatrudniania nauczycieli akademickich uczelni medycznych
2.2.6.    Samozatrudnienie – praktyki lekarskie i pielęgniarskie

2.2.6.1.    Indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie
2.2.6.2.    Możliwość zatrudniania innych osób przez lekarzy i pielęgniarki prowadzących praktyki zawodowe
2.2.6.3.    Grupowe praktyki lekarskie i pielęgniarskie

2.2.7.    Ograniczenie podmiotowe w zawieraniu umów z NFZ
2.2.8.    Regulamin organizacyjny i statut
2.2.9.    Normy zatrudniania pielęgniarek i położnych

 

Rozdział 3. Wynagradzanie za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy


3.1.    Rodzaje wynagrodzenia wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa pracy

3.1.1.    Wynagrodzenie chorobowe. Zasady podstawowe

3.1.1.1.    Ustalanie wynagrodzenia będącego podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego
3.1.1.2.    Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne
3.1.1.3.    Składniki wynagrodzenia uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
3.1.1.4.    Zmiana wymiaru czasu pracy połączona ze zmianą wynagrodzenia
3.1.1.5.    Okres przyjmowany do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
3.1.1.6.    Zasady uzupełniania wynagrodzenia
3.1.1.7.    Osiągnięcie rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3.1.2.    Wynagrodzenie urlopowe. Podstawowe zasady

3.1.2.1.    Zmiana składników wynagrodzenia lub zmiana ich wysokości

3.1.3.    Odprawa emerytalno-rentowa
3.1.4.    Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

3.1.4.1.    Wynagrodzenie za godziny średniotygodniowe
3.1.4.2.    Wynagrodzenie za pracę w sobotę i w niedzielę
3.1.4.3.    Wynagrodzenie za czas wolny w zamian za nadgodziny
3.1.4.4.    Wynagrodzenie za dyżur medyczny
3.1.4.5.    Wynagrodzenia za gotowość do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
3.1.4.6.    Dodatek za pracę zmianową
3.1.4.7.    Dodatek za pracę w nocy

3.2.    Odrębność wynagradzania w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

3.2.1.    Zasady wynagradzania w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

3.2.1.1.    Dodatek za wysługę lat
3.2.1.2.    Nagrody jubileuszowe
3.2.1.3.    Odprawa emerytalno-rentowa
3.2.1.4.    Dodatkowe roczne wynagrodzenie

3.2.2.    Zasady wynagradzania w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

3.2.2.1.    Wynagrodzenie zasadnicze
3.2.2.2.    Dodatek funkcyjny
3.2.2.3.    Dodatek za wieloletnią pracę
3.2.2.4.    Dodatek za stopień lub tytuł naukowy
3.2.2.5.    Dodatkowe roczne wynagrodzenie

3.3.    Inne świadczenia związane z wykonywaniem pracy i ich skutki w zakresie podatkowym i z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

3.3.1.    Świadczenia z zakresu ochrony zdrowia a przepisy podatkowe

3.3.1.1.    Badania lekarskie pracowników
3.3.1.2.    Zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych i kierowania pracownika na dodatkowe badanie wzroku
3.3.1.3.    Pakiety medyczne
3.3.1.4.    Szczepienia ochronne

3.3.2.    Świadczenia z zakresu ochrony zdrowia a przepisy ubezpieczeń społecznych

3.3.2.1.    Badania lekarskie pracowników
3.3.2.2.    Pakiety medyczne

3.3.3.    Świadczenia socjalne a przepisy podatkowe

3.3.3.1.    Działalność socjalna pracodawcy
3.3.3.2.    Świadczenia rzeczowe oraz kwoty otrzymane przez pracowników ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
3.3.3.3.    Dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników
3.3.3.4.    Imprezy integracyjne dla pracowników

3.3.4.    Świadczenia socjalne a przepisy ubezpieczeń społecznych
3.3.5.    Powierzenie pracownikowi sprzętu służbowego (telefonów komórkowych, samochodów) a przepisy podatkowe
3.3.6.    Powierzenie pracownikowi sprzętu służbowego (telefonów komórkowych, samochodów) a przepisy ubezpieczeń społecznych
3.3.7.    Świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych a przepisy podatkowe
3.3.8.    Świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych a przepisy ubezpieczeń społecznych

 

Rozdział 4. Czas pracy


4.1.    Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy

4.1.1.    Czas pracy

4.1.1.1.    Czas pracy podczas delegacji
4.1.1.2.    Szkolenia i konferencje

4.1.2.    Wymiar czasu pracy
4.1.3.    Niepełny wymiar czasu pracy
4.1.4.    Doba pracownicza
4.1.5.    Okres rozliczeniowy
4.1.6.    Systemy czasu pracy
4.1.7.    Praca zmianowa
4.1.8.    Praca w nocy

4.2.    Czas pracy w służbie zdrowia

4.2.1.    Obliczanie wymiaru czasu pracy
4.2.2.    Systemy czasu pracy dopuszczone w podmiotach leczniczych
4.2.3.    Czas pracy pracowników wykonujących pracę w warunkach szkodliwych i uciążliwych
4.2.4.    Czas pracy pracowników zatrudnionych przez lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie
4.2.5.    Czas pracy niepełnosprawnych pracowników

4.3.    Planowanie i rozliczanie czasu pracy

4.3.1.    Planowanie czasu pracy na dany okres rozliczeniowy

4.4.    Praca w godzinach nadliczbowych

4.4.1.    Ograniczenia w zlecaniu pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych
4.4.2.    Limity godzin nadliczbowych
4.4.3.    Obliczanie dobowych i średniotygodniowych godzin nadliczbowych
4.4.4.    Obliczanie godzin nadliczbowych dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
4.4.5.    Czas wolny jako rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych

4.4.5.1.    Czas wolny na wniosek pracownika
4.4.5.2.    Czas wolny z inicjatywy pracodawcy

4.4.6.    Praca w dniach wolnych od pracy

4.4.6.1.    Praca w niedziele i święta
4.4.6.2.    Uprawnienia pracownika zatrudnionego w niedziele i święta
4.4.6.3.    Praca w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy

4.4.7.    Praca w dni harmonogramowo wolne od pracy
4.4.8.    Dyżur medyczny
4.4.9.    Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych
4.4.10.    Dyżur kodeksowy w podmiotach leczniczych
4.4.11.    Klauzula opt-out

4.5.    Czas pracy pracowników na stanowiskach kierowniczych

 

Aneksy
Wykaz podstawowych aktów prawnych
Orzeczenia i interpretacje
Bibliografia

Ostatnio przeglądane