Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Terminy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: TwPAiS

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-63-8

Liczba stron: 296

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Ile dni ma urzędnik na rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji? Czy można legalnie wydłużyć lub skrócić wyznaczony termin? Jakie są konsekwencje niezałatwienia sprawy w określonym czasie?


W publikacji szczegółowo opisano terminy obowiązujące na poszczególnych etapach postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych – ich rodzaje, bieg oraz zasady obliczania. Autor analizuje pojęcia przewlekłości postępowania i bezczynności organów administracji, prezentując jednocześnie środki ochrony prawnej przysługujące w przypadku wystąpienia tego typu sytuacji.


Czytelnik pozna wpływ prawidłowego doręczenia pisma na obliczanie terminów i dowie się, jak złożyć wniosek o przywrócenie uchybionego terminu, którego nie miał możliwości dotrzymać.


Autor przybliża ponadto terminy związane m.in. z postępowaniem dowodowym oraz wniesieniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skargi kasacyjnej czy zażalenia do NSA. Wyjaśnia procesowy i materialnoprawny charakter terminów i prawne konsekwencje takiego podziału.

Autorzy

Michał Kowalski – doktor nauk prawnych, radca prawny, starszy asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, adiunkt na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Spis treści

„Terminy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym”
Autor: Michał Kowalski

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Zagadnienia wstępne


1.1.    Pojęcie i zakres postępowania administracyjnego
1.2.    Pojęcie i zakres postępowania sądowoadministracyjnego
1.3.    Rodzaje, tryby i stadia postępowania administracyjnego
1.4.    Rodzaje, tryby i stadia postępowania przed sądami administracyjnymi
1.5.    Standardy w zakresie terminów w prawie europejskim

Rozdział 2.
Zasady warunkujące kwestie terminów w prawie polskim


2.1.    Uwagi wstępne
2.2.    Zasada demokratycznego państwa prawnego
2.3.    Zasada praworządności
2.4.    Zasada prawa do sądu i dwuinstancyjności postępowania sądowego
2.5.    Zasada proporcjonalności
2.6.    Zasada udziału stron w postępowaniu administracyjnym
2.7.    Zasada udziału stron w postępowaniu przed sądem administracyjnym
2.8.    Zasada szybkości działania organów administracji publicznej
2.9.    Zasada szybkości postępowania sądowo administracyjnego
2.10.    Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu stron postępowania
2.11.    Zasada trwałości decyzji ostatecznych i orzeczeń prawomocnych

Rozdział 3.
Terminy w postępowaniu administracyjnym


3.1.    Pojęcie terminu
3.2.    Rodzaje terminów
3.3.    Bieg terminów oraz zasady obliczania terminów

Rozdział 4.
Terminy związane z załatwianiem spraw administracyjnych


4.1.    Terminy związane ze wszczęciem postępowania w trybie zwykłym i w trybach szczególnych
4.2.    Terminy do dokonania czynności w toku postępowania administracyjnego

4.2.1.    Wezwania i zawiadomienia
4.2.2.    Terminy w postępowaniu dowodowym
4.2.3.    Rozprawa administracyjna

4.3.    Terminy załatwienia spraw administracyjnych
4.4.    Terminy związane z przerwaniem toku postępowania administracyjnego

4.4.1.    Zawieszenie postępowania
4.4.2.    Umorzenie postępowania


Rozdział 5.
Przywrócenie terminu


5.1.    Uwagi ogólne
5.2.    Wniosek o przywrócenie terminu
5.3.    Przesłanki przywrócenia terminu w postępowaniu administracyjnym
5.4.    Rozstrzygnięcia w sprawie przywrócenia terminu

Rozdział 6.
Przewlekłość w postępowaniu administracyjnym


6.1.    Uwagi ogólne
6.2.    Pojęcie przewlekłości postępowania administracyjnego
6.3.    Środki zaskarżania przewlekłości postępowania administracyjnego

6.3.1.    Zażalenie i wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
6.3.2.    Skarga na przewlekłość postępowania do wojewódzkiego sądu administracyjnego

6.4.    Stwierdzenie przewlekłości postępowania administracyjnego w postępowaniu przed sądem administracyjnym i jego konsekwencje prawne

Rozdział 7.
Bezczynność organu w postępowaniu administracyjnym


7.1.    Uwagi ogólne
7.2.    Pojęcie bezczynności organu
7.3.    Środki zaskarżania bezczynności organu w postępowaniu administracyjnym

7.3.1.    Zażalenie i wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
7.3.2.    Skarga na bezczynność organu do wojewódzkiego sądu administracyjnego

7.4.    Stwierdzenie bezczynności organu w postępowaniu przed sądem administracyjnym i jego konsekwencje prawne

Rozdział 8.
Inne środki dyscyplinujące działanie organów administracji w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi


8.1.    Uwagi ogólne
8.2.    Grzywny w postępowaniu sądowoadministracyjnym

8.2.1.    Uwagi wprowadzające
8.2.2.    Grzywna za nieprzekazanie skargi przez organ w ustawowym terminie
8.2.3.    Grzywna za uchylanie się organu od zastosowania się do postanowienia sądu
8.2.4.    Grzywna za niewykonanie wyroku sądu administracyjnego

8.3.    Rozpoznanie sprawy na podstawie odpisu skargi
8.4.    Rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej co do istoty
8.5.    Sygnalizacja

8.5.1.    Sygnalizacja szczególna


Rozdział 9.
Doręczenia pism a terminy w postępowaniu administracyjnym


9.1.    Uwagi ogólne
9.2.    Doręczenie właściwe
9.3.    Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
9.4.    Doręczenie zastępcze
9.5.    Fikcja doręczenia

Rozdział 10.
Terminy sądowoadministracyjne – zagadnienia wstępne


10.1.    Uwagi ogólne
10.2.    Rodzaje terminów

10.2.1.    Terminy ustawowe
10.2.2.    Terminy sądowe

10.3.    Bieg terminów i zasady ich obliczania

Rozdział 11.
Przywrócenie terminu w postępowaniu sądowoadministracyjnym


11.1.    Uwagi ogólne
11.2.    Wniosek o przywrócenie terminu
11.3.    Dopuszczalność przywrócenia terminu i jego przesłanki
11.4.    Wstrzymanie postępowania lub wykonania orzeczenia

Rozdział 12.
Terminy związane z dokonywaniem czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym


12.1.    Termin do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
12.2.    Termin do usunięcia braków pism
12.3.    Terminy posiedzeń sądowych
12.4.    Terminy związane z wnoszeniem skargi kasacyjnej i zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego
12.5.    Terminy związane z wnoszeniem skargi o wznowienie postępowania sądowego
12.6.    Terminy związane z wnoszeniem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego
12.7.    Termin do wniesienia skargi o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed sądem administracyjnym

Rozdział 13.
Doręczenia pism a terminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym


13.1.    Uwagi ogólne
13.2.    Doręczenie pism sądowych przez operatora pocztowego
13.3.    Doręczenie osobom fizycznym (właściwe i zastępcze)
13.4.    Doręczenie pism osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej
13.5.    Doręczenie przedstawicielom strony, pełnomocnikowi i kuratorowi
13.6.    Domniemanie doręczenia
13.7.    Doręczenia w obrocie zagranicznym

Wnioski końcowe
Załączniki
Bibliografia

Ostatnio przeglądane