Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Decyzja, postanowienie, ugoda w postępowaniu administracyjnym

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: DPUwPA

ISBN: 978-83-62723-94-2

Liczba stron: 256

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Kompleksowe opracowanie na temat rozstrzygania spraw indywidualnych w postępowaniu administracyjnym

 

W publikacji wyjaśniono, jak rozstrzygnąć sprawę urzędową w drodze decyzji administracyjnej, z jakich elementów składa się decyzja i kiedy zaczyna obowiązywać. Autorki odpowiadają na pytanie, czym decyzja różni się od postanowienia administracyjnego. Omawiają przykłady postanowień dotyczących m.in. odmowy wszczęcia postępowania, przeprowadzenia dowodu, ukarania grzywną czy wydania zaświadczenia.

 

Czytelnik dowie się także, w jakich sytuacjach spór między stronami można rozstrzygnąć na zasadzie ugody i kto może zaproponować zawarcie takiego porozumienia. Autorki opisują proces zatwierdzenia ugody przez organ administracji i podpowiadają, po jakim czasie strony mogą realizować postanowienia zawarte w ugodzie.

 

Książka została napisana przystępnym językiem i wzbogacona praktycznymi przykładami, poradami, wzorami pism procesowych oraz orzecznictwem sądów administracyjnych. Na dołączonej do książki płycie CD zamieszczone zostały edytowalne wersje wzorów obejmujące m.in.: standardową decyzję administracyjną, kilkanaście rodzajów postanowień, a także dokumenty odnoszące się do ugody.

Autorzy

Prof. UWr dr hab. Lidia Klat-Wertelecka – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, wykładowca na studiach podyplomowych, prowadzi szkolenia dla administracji.

 

Dr Beata Kozicka – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wykładowca na studiach podyplomowych.

 

Dr Ewa Pierzchała – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wykładowca na studiach podyplomowych, prowadzi szkolenia dla administracji.

Spis treści

„Decyzja postanowienie ugoda w postępowaniu administracyjnym”
Autorzy: Lidia Klat-Wertelecka, Beata Kozicka, Ewa Pierzchała

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Decyzja administracyjna i jej struktura


1.1.    Decyzja jako forma rozstrzygania spraw indywidualnych
1.2.    Elementy decyzji administracyjnej

1.2.1.    Oznaczenie organu administracji publicznej
1.2.2.    Oznaczenie strony
1.2.3.    Data wydania decyzji
1.2.4.    Powołanie podstawy prawnej
1.2.5.    Rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej
1.2.6.    Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji
1.2.7.    Pouczenie o środkach zaskarżenia służących od decyzji
1.2.8.    Elementy wynikające z przepisów szczególnych (rygor natychmiastowej wykonalności, warunek, zlecenie, termin)
1.2.9.    Podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji

1.3.    Nazwa, forma i język decyzji

Rozdział 2.
Obowiązywanie decyzji administracyjnej


2.1.    Doręczenie lub ogłoszenie decyzji stronie
2.2.    Ważność decyzji administracyjnej
2.3.    Rektyfikacja decyzji administracyjnej
2.4.    Wykonalność decyzji administracyjnej

Rozdział 3.
Postanowienia wydawane w toku postępowania administracyjnego i poza jego tokiem


3.1.    Uwagi wprowadzające
3.2.    Podstawa prawna i przedmiot postanowień
3.3.    Rygoryzm formalny postanowień (względny czy bezwzględny?)
3.4.    Wybrane postanowienia dotyczące poszczególnych kwestii wynikających z toku postępowania i kończących postępowanie

3.4.1.    Postanowienie o wyłączeniu członka organu kolegialnego, organu i pracownika organu
3.4.2.    Postanowienia o wszczęciu postępowania z urzędu na żądanie organizacji społecznej, dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu i odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej
3.4.3.    Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
3.4.4.    Postanowienie o zawiadomieniu strony o możliwości wniesienia podania do właściwego organu
3.4.5.    Postanowienie o odmowie umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów
3.4.6.    Postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu
3.4.7.    Postanowienie o ukaraniu grzywną
3.4.8.    Postanowienie w sprawie zawieszenia albo podjęcia postępowania
3.4.9.    Postanowienie o zajęciu stanowiska przez organ
3.4.10.    Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności po wydaniu decyzji i o zażądaniu od strony stosownego zabezpieczenia
3.4.11.    Postanowienie o uzupełnieniu lub sprostowaniu decyzji w trybie art. 111 § 1–2 kpa
3.4.12.    Rektyfikacja decyzji. Postanowienie o sprostowaniu wydane w trybie art. 113 § 1 kpa
3.4.13.    Postanowienie – wykładnia – co do treści decyzji
3.4.14.    Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia
3.4.15.    Postanowienie o wznowieniu postępowania lub odmowie wznowienia


Rozdział 4.
Ugoda w postępowaniu administracyjnym


4.1.    Istota i pojęcie ugody
4.2.    Ugoda jako forma załatwienia sprawy administracyjnej
4.3.    Przesłanki zawarcia ugody
4.4.    Strony ugody
4.5.    Przedmiot ugody
4.6.    Forma i treść ugody
4.7.    Tryb zawarcia ugody
4.8.    Zatwierdzenie ugody
4.9.    Wykonalność i skutki prawne ugody

Bibliografia
Wykaz orzeczeń

Ostatnio przeglądane

Decyzja, postanowienie, ugoda w postępowaniu administracyjnym
 

Decyzja, postanowienie, ugoda w postępowaniu administracyjnym

Lidia Klat-Wertelecka, Beata Kozicka, Ewa Pierzchała

Cena: 128,00 zł
więcej