Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PAwSSiW

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2012

ISBN: 978-83-62723-24-9

Liczba stron: 216

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Petycje, skargi i wnioski codziennie trafiają na biurka urzędników, którzy muszą w każdym takim przypadku przeprowadzać oddzielne postępowania. W nawale spraw łatwo o naruszenie obowiązujących wymogów prawnych, które mogą sprawić problemy nawet najbardziej doświadczonym pracownikom urzędów.

 

W opracowaniu autor wskazuje m.in. podstawowe różnice między skargą a wnioskiem, w tym zasady ich klasyfikacji i rozbieżności w sposobie przeprowadzania postępowania. Uwzględnia wątpliwości pojawiające się w praktyce podczas rozpatrywania pism składanych w urzędach. Wyjaśnia, czy ogólne postępowania administracyjne mają pierwszeństwo przed trybem skargowo-wnioskowym. Przybliża  także obowiązki związane z negatywnym załatwieniem skargi i przesłanki uznania jej za bezzasadną. Czytelnicy dowiedzą się, jak i kiedy sporządzać zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, a zawarte w książce przykłady pism procesowych pomogą w jego sformułowaniu.

 

Autor osobny fragment książki poświęcił nowelizacji kpa, która weszła w życie w marcu 2012 roku i nałożyła na organy administracji obowiązek prowadzenia metryk sprawy. Opracowanie adresowane jest głównie do praktyków – zwłaszcza do pracowników terenowych organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

Do książki dołączona jest płyta CD z przydatnymi wzorami dokumentów w edytowalnych wersjach.

Autorzy

Dr Przemysław Kledzik – adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i pracownik Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Autor licznych publikacji, wykłada na konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom prawa administracyjnego i procedurom administracyjnym.

Spis treści

„Postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków”
Autor: dr Przemysław Kledzik

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Podstawy regulacji oraz charakterystyka postępowania w sprawie skarg i wniosków


1.1.    Instytucja skarg i wniosków jako przejaw realizacji konstytucyjnego prawa do składania petycji, skarg i wniosków
1.2.    Charakterystyka ogólna postępowania w sprawie skarg i wniosków

1.2.1.    Zakres regulacji i klasyfikacja postępowań regulowanych przepisami kpa
1.2.2.    Istota postępowania w sprawie skarg i wniosków jako postępowania o charakterze administracyjnym


Rozdział 2.
Definicja i przedmiot skargi


2.1.    Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania skargowego na podstawie art. 2 kpa
2.2.    Definicja i przedmiot skargi na podstawie regulacji działu VIII kpa

Rozdział 3.
Tryb wszczęcia i tok postępowania skargowego


3.1.    Organy właściwe do rozpatrywania skarg

3.1.1.    Pojęcie właściwości i jej znaczenie w postępowaniu skargowym
3.1.2.    Tryb ustalania organu właściwego w postępowaniu skargowym
3.1.3.    Przekazanie skargi do załatwienia innemu podmiotowi
3.1.4.    Przekazanie skargi do załatwienia właściwemu organowi

3.2.    Procedura składania, przyjmowania i rejestrowania skarg

3.2.1.    Procedura składania, przyjmowania i rejestrowania skarg
3.2.2.    Skargi wnoszone drogą elektroniczną
3.2.3.    Braki formalne skargi i treść wezwania do ich uzupełnienia
3.2.4.    Przyjmowanie i rejestrowanie skarg
3.2.5.    Problematyka prowadzenia metryki sprawy w postępowaniu skargowym

3.3.    Terminy załatwiania spraw w postępowaniu skargowym oraz zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego

Rozdział 4.
Treść zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi


4.1.    Sposoby załatwienia skargi
4.2.    Elementy formalne zawiadomienia o załatwieniu skargi
4.3.    Uzasadnienie faktyczne i prawne jako element zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi

Rozdział 5.
Postępowanie skargowe a ogólne postępowanie administracyjne i postępowania odrębne


5.1.    Stosunek postępowania skargowego i ogólnego postępowania administracyjnego – zasada prymatu postępowania jurysdykcyjnego
5.2.    Skarga jako podstawa wszczęcia ogólnego postępowania administracyjnego
5.3.    Skutek prawny wniesienia skargi w toku ogólnego postępowania administracyjnego
5.4.    Inicjowanie nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego w drodze wniesienia skargi
5.5.    Relacje postępowania skargowego i postępowań szczególnych nieuregulowanych przepisami kpa  

Rozdział 6.
Tryb załatwiania wniosków


6.1.     Pojęcie i zakres przedmiotowy wniosku
6.2.     Organy właściwe do rozpatrywania wniosków

6.2.1.    Zasady ustalania organu właściwego w postępowaniu wnioskowym oraz tryb przekazania wniosku do organu właściwego
6.2.2.    Przekazanie wniosku do załatwienia organowi właściwemu

6.3.    Procedura składania, przyjmowania i rejestrowania wniosków oraz zakres wzajemnych uprawnień i obowiązków organu oraz wnoszącego wniosek

6.3.1.    Składanie, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków
6.3.2.    Termin załatwiania wniosku oraz zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego w przedmiocie wniosków

6.4.    Treść zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku

6.4.1.    Sposoby załatwienia wniosku
6.4.2.    Elementy formalne zawiadomienia o załatwieniu wniosku – uzasadnienie faktyczne i prawne


Rozdział 7.
Pozostałe instytucje procesowe związane z instytucją skarg i wniosków


7.1.    Szczególne zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków składanych przez media oraz organizacje społeczne
7.2.    Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem skarg i wniosków
7.3.    Tryb doręczania pism oraz zasady stosowania innych przepisów kpa w postępowaniu dotyczącym skarg i wniosków

Podsumowanie
Wzory
Akty prawne
Orzecznictwo
Bibliografia
Załączniki

Ostatnio przeglądane