Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Prawa i obowiązki organu administracji w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PiOOAwPS

Autor: Paweł Daniel

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-64512-34-6

Liczba stron: 336

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Co zrobić, gdy do sądu administracyjnego trafiła skarga na działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji? Kto w takiej sytuacji może reprezentować organ przed sądem? Jak wnieść skargę kasacyjną do NSA i odwołać się od wyroku sądu pierwszej instancji? Jakie skutki dla organu niesie ze sobą prawomocny wyrok sądu administracyjnego?

 

Książka szczegółowo opisuje prawa i obowiązki organu administracji publicznej na każdym etapie postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjaśnia, kiedy możliwe jest wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i jakie czynności powinien podjąć organ, którego dotyczy skarga. Pokazuje, w jakich sytuacjach można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów postępowania sądowego i jakie środki dyscyplinujące ma prawo zastosować sąd, aby zmusić organ do wywiązania się z powierzonych mu zadań.

 

Autor opracowania skoncentrował się na analizie konkretnych przypadków i stanowisk, jakie zajmowały sądy administracyjne. Dzięki temu książka jest skierowana przede wszystkim do praktyków – pracowników organów administracji publicznej, którzy uczestniczą w sporze przed sądem administracyjnym. Przyda się również potencjalnym stronom postępowania sądowoadministracyjnego.

Autorzy

Paweł Daniel – doktor prawa, starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego. Laureat prestiżowego konkursu „Złote Skrzydła”.

Spis treści

„Prawa i obowiązki organu administracji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”
Autor: Paweł Daniel

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Istota, funkcje i organizacja sądów administracyjnych


1.1.    Sąd administracyjny jako organ wymiaru sprawiedliwości
1.2.    Cechy charakterystyczne polskiego modelu postępowania sądowo administracyjnego
1.3.    Właściwość funkcjonalna oraz miejscowa sądów administracyjnych
1.4.    Skład sądów administracyjnych

Rozdział 2.
Zakres przedmiotowy i podmiotowy sądowej kontroli administracji publicznej


2.1.    Przedmiotowy zakres sądowej kontroli administracji publicznej

2.1.1.    Uwagi ogólne
2.1.2.    Decyzje administracyjne
2.1.3.    Postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie, albo kończące postępowanie oraz rozstrzygające sprawę co do istoty
2.1.4.    Postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym
2.1.5.    Inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa
2.1.6.    Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach
2.1.7.    Akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej
2.1.8.    Akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej
2.1.9.    Akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego
2.1.10.    Bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1–4a ppsa
2.1.11.    Sprawy poddane sądowej kontroli na mocy przepisów szczególnych
2.1.12.    Sprawy dotyczące niewykonania wyroku sądu administracyjnego
2.1.13.    Sprawy dotyczące sporów o właściwość i sporów kompetencyjnych

2.2.    Podmiotowy zakres sądowej kontroli administracji publicznej

2.2.1.    Pojęcie organu w rozumieniu art. 32 ppsa
2.2.2.    Zakres podmiotowy sądowej kontroli skarg z zakresu dostępu do informacji publicznej


Rozdział 3.
Zdolność sądowa i procesowa oraz reprezentacja organu, o którym mowa w art. 32 ppsa


3.1.    Podmioty realizujące i przyjmujące korespondencję sądową i ich obowiązki związane z doręczeniami
3.2.    Reprezentacja organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym
3.3.    Pełnomocnik organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi

Rozdział 4.
Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, w postępowaniu przed WSA


4.1.    Obowiązki organu, o którym mowa w art. 32 ppsa, w postępowaniu przed WSA wynikające z zasad sądowej kontroli administracji publicznej

4.1.1.    Obowiązek informowania stron o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego
4.1.2.    Obowiązek przekazania wniesionej skargi do WSA
4.1.3.    Obowiązek sporządzenia odpowiedzi na skargę
4.1.4.    Obowiązek rozpatrzenia zasadności skorzystania z trybu autokontroli
4.1.5.    Obowiązek zawieszenia postępowania w przedmiocie zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania
4.1.6.    Obowiązek rozważenia zasadności wstrzymania wykonania zaskarżonego do sądu administracyjnego aktu lub czynności

4.2.    Uprawnienia organu, o którym mowa w art. 32 ppsa, w postępowaniu przed WSA wynikające z jego statusu strony postępowania

4.2.1.    Uprawnienie do uzyskiwania wskazówek co do czynności procesowych oraz bycia pouczonym o skutkach prawnych czynności i skutkach ich zaniedbań
4.2.2.    Uprawnienie do zgłaszania wniosków dowodowych
4.2.3.    Uprawnienie do zgłaszania wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego i uproszczonego
4.2.4.    Uprawnienie do zgłaszania wniosku o zawieszenie postępowania
4.2.5.    Uprawnienie do wnoszenia zażalenia
4.2.6.    Uprawnienie do składania wniosku o sprostowanie oraz uzupełnienie wyroku


Rozdział 5.
Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, w postępowaniu przed NSA


5.1.    Wniesienie skargi kasacyjnej przez organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, przed WSA
5.2.    Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem skargi przed WSA, jako strona postępowania kasacyjnego

Rozdział 6.
Koszty postępowania sądowego oraz zasady ich ponoszenia w postępowaniu przed sądem administracyjnym


6.1.    Koszty postępowania przed sądem administracyjnym
6.2.    Zasady zwrotu kosztów postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym
6.3.    Zasady zwrotu kosztów postępowania przed NSA

Rozdział 7.
Skutki wyroku sądu administracyjnego dla organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem skargi


7.1.    Skutki nieprawomocnego wyroku uwzględniającego skargę
7.2.    Skutki prawomocnego wyroku sądu administracyjnego

7.2.1.    Skutki negatywnego dla skarżącego wyroku sądu administracyjnego
7.2.2.    Skutki pozytywnego dla skarżącego wyroku sądu administracyjnego

7.3.    Wyrok sądu administracyjnego jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej organu administracji

Rozdział 8.
Środki dyscyplinujące organ, o którym mowa w art. 32 ppsa


8.1.    Środki dyscyplinujące związane z zagwarantowaniem przekazania skargi wraz z aktami sprawy do sądu
8.2.    Środki związane ze skutecznym wyegzekwowaniem orzeczeń sądowych
8.3.    Uprawnienia sygnalizacyjne sądu administracyjnego

Zakończenie
Akty prawne
Bibliografia
Orzeczenia

Ostatnio przeglądane