Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Kara za zajęcie pasa drogowego + Egzekucja kary za zajęcie pasa drogowego

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: KZZPD_EKZZPD

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-64512-40-7

Liczba stron: 408

Okładka: twarda

Cena: 238,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Kara za zajęcie pasa drogowego


Jak można ukarać podmiot, który bez zezwolenia umieścił przy drodze reklamę, prowadzi roboty budowlane lub postawił ogródek piwny? Czy za zajęcie pasa drogowego w celu budowy chodnika lub montażu sygnalizacji świetlnej jest pobierana opłata? Kto powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego? Jak bronić się przed niesłusznie nałożoną karą?


Książka szczegółowo opisuje sytuacje, w których najczęściej dochodzi do samowolnego zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Autor wyjaśnia, co grozi przedsiębiorcom i osobom fizycznym za zajęcie pasa bez zezwolenia lub niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu. Podpowiada, w jaki sposób udowodnić, że pas drogowy został zajęty nielegalnie, i ustalić, jaka powierzchnia była zajęta, przez kogo i w jakim okresie. Zarządca drogi dowie się, jak w drodze decyzji administracyjnej nakazać przywrócenie pasa do stanu poprzedniego i nałożyć karę pieniężną. Osoba lub firma, na którą nałożono karę, znajdzie odpowiedź na pytanie, jak skutecznie odwołać się od tej decyzji lub złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.


Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do praktyków – zarządców dróg publicznych, którzy na co dzień zajmują się ustalaniem i pobieraniem opłat oraz kar za zajęcie pasa drogowego, a także do inwestorów i właścicieli nieruchomości graniczących z pasem drogowym.

 


 

Egzekucja kary za zajęcie pasa drogowego


Jak skutecznie prowadzić egzekucję, gdy inwestor nie zapłacił kary za zajęcie pasa drogowego? W jaki sposób zarządca drogi powinien doręczyć zobowiązanemu upomnienie i wypełnić tytuł wykonawczy? Kiedy kosztami postępowania egzekucyjnego zostanie obciążony wierzyciel?


Pierwsza książka na temat egzekucji kary za zajęcie pasa drogowego pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania. Autor podpowiada m.in., kiedy można wnieść zażalenie na postanowienie organu egzekucyjnego i złożyć skargę na przewlekłość prowadzonego postępowania. Na podstawie bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych omawia sytuacje, w których organ egzekucyjny może zawiesić czy umorzyć prowadzone postępowanie lub odstąpić od czynności egzekucyjnych.


Opracowanie jest skierowane do wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego, w tym przede wszystkim do pracowników organów egzekucyjnych, wierzycieli – zarządców dróg publicznych i zobowiązanych – inwestorów oraz do właścicieli urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych i reklam umieszczonych w pasie drogowym.

Autorzy

dr Krzysztof Sobieralski – adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w tematyce dróg publicznych, prawa i postępowania egzekucyjnego w administracji, autor wielu publikacji z tego zakresu. Ceniony konsultant zarządców dróg.

 

Piotr Kołodziej – administratywista, absolwent Studiów Podyplomowych Legislacji na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracownik samorządowy zajmujący się tematyką administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach ulg w zakresie niepodatkowych należności budżetowych oraz postępowania w sprawach ulg w należnościach cywilnoprawnych. Karierę zawodową rozpoczął w kancelarii radcy prawnego. Zarządzał samorządową instytucją kultury jako zastępca dyrektora ds. administracyjno-prawnych.

Spis treści

„Kara za zajęcie pasa drogowego”
Autor: Krzysztof Sobieralski

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Zagadnienia ogólne

1.1.    Pojęcie drogi publicznej
1.2.    Drogi publiczne jako pojęcie dobra publicznego
1.3.    Warunki uzyskania statusu drogi publicznej

1.3.1.    Wyodrębnienie pod względem prawnym
1.3.2.    Zakwalifikowanie drogi do określonej kategorii. Zmiana kategorii drogi
1.3.3.    Wyodrębnienie pod względem planistycznym
1.3.4.    Wyodrębnienie pod względem ewidencyjnym
1.3.5.    Kryteria techniczne
1.3.6.    Powszechny dostęp
1.3.7.    Normatywne ograniczenia korzystania z drogi publicznej

1.4.    Pojęcie pasa drogowego
1.5.    Własność „warstwowa”
1.6.    Administrowanie pasem drogowym

Rozdział 2.
Zarządzanie drogami publicznymi


2.1.    Kategorie dróg publicznych
2.2.    Zarządca drogi
2.3.    Ochrona pasa drogowego
2.4.    Rodzaje zajęcia pasa drogowego i postępowanie zarządcy drogi

2.4.1.    Zajęcie pasa na cele drogowe
2.4.2.    Zajęcie pasa na cele niedrogowe
2.4.3.    Zjazdy publiczne i indywidualne
2.4.4.    Obiekty budowlane zlokalizowane w pasie drogowym
2.4.5.    Umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych, handlowych, usługowych i reklam
2.4.6.    Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych swoją funkcją z drogą
2.4.7.    Zajęcie pasa na zasadach wyłączności w związku z awarią urządzeń umieszczonych w pasie drogowym, niezwiązanych z funkcją drogi


Rozdział 3.
Charakter prawny zezwolenia na zajęcie pasa drogowego


3.1.    Typologia prawnych form działania administracji publicznej
3.2.    Pojęcie aktu administracyjnego
3.3.    Pojęcie decyzji administracyjnej
3.4.    Zezwolenie jako forma aktu administracyjnego – uwagi teoretyczne
3.5.    Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Rozdział 4.
Charakter prawny kary za zajęcie pasa drogowego


4.1.    Pojęcie odpowiedzialności administracyjnej jednostki
4.2.    Pojęcie i funkcje sankcji administracyjnych
4.3.    Administracyjna kara pieniężna
4.4.    Problem winy a wymiar kary za zajęcie pasa drogowego
4.5.    Funkcje kary administracyjnej

Rozdział 5.
Podmioty w postępowaniu w sprawie nałożenia kary za zajęcie pasa drogowego


5.1.    Pojęcie organu administracji publicznej
5.2.    Zarządca drogi jako organ administracji publicznej
5.3.    Strona postępowania w sprawie nałożenia kary za zajęcie pasa drogowego

5.3.1.    Pojęcie strony postępowania administracyjnego
5.3.2.    Interes prawny
5.3.3.    Zdolność administracyjnoprawna
5.3.4.    Strona postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

5.4.    Podmioty na prawach strony
5.5.    Osoby trzecie i inni uczestnicy postępowania

Rozdział 6.
Postępowanie w sprawie wymierzenia kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia


6.1.    Sposób naliczania kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
6.2.    Właściwość organu. Wszczęcie postępowania
6.3.    Postępowanie wyjaśniające/dowodowe
6.4.    Wydanie decyzji nakładającej karę za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
6.5.    Doręczenie decyzji administracyjnej
6.6.    Weryfikacja decyzji administracyjnych w toku instancji

Bibliografia
 
„Egzekucja kary za zajęcie pasa drogowego”
Autor: Piotr Kołodziej

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Kara za zajęcie pasa drogowego jako należność o charakterze publicznoprawnym


1.1.    Stosunki cywilnoprawne a publicznoprawne
1.2.    Kara za zajęcie pasa drogowego a udp
1.3.    Kara za zajęcie pasa drogowego a art. 60 pkt 7 ufp

Rozdział 2.
Ulgi


2.1.    Organy właściwe do rozstrzygania w sprawach ulg
2.2.    Przesłanki zastosowania ulgi
2.3.    Fakultatywny charakter stosowania ulg
2.4.    Podmioty, wobec których stosowane mogą być ulgi

Rozdział 3.
Stosowanie ordynacji podatkowej do kary za zajęcie pasa drogowego


3.1.    Pojęcie „odpowiedniego” stosowania prawa
3.2.    Zakres zastosowania instytucji działu III ordynacji podatkowej

Rozdział 4.
Decyzja administracyjna jako podstawa prawna egzekucji administracyjnej


4.1.    Istnienie i wykonalność decyzji
4.2.    Rygor natychmiastowej wykonalności
4.3.    Wznowienie postępowania administracyjnego oraz stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

Rozdział 5.
Podmioty w postępowaniu egzekucyjnym kary za zajęcie pasa drogowego


5.1.    Wierzyciel
5.2.    Zobowiązany
5.3.    Organ egzekucyjny
5.4.    Dłużnik zajętej wierzytelności

Rozdział 6.
Czynności zarządcy drogi w postępowaniu egzekucyjnym


6.1.    Czynności wstępne wierzyciela

6.1.1.    Upomnienie – zasada zagrożenia
6.1.2.    Tytuł wykonawczy (nowy wzór) – struktura i wypełnianie
6.1.3.    Żądanie informacji w trybie art. 36 upea
6.1.4.    Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

6.2.    Wierzyciel a podstawowe środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym

6.2.1.    Procedura rozpatrzenia zarzutu – rola wierzyciela
6.2.2.    Zażalenie na postanowienie
6.2.3.    Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

6.3.    Przerwanie toku postępowania egzekucyjnego

6.3.1.    Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
6.3.2.    Umorzenie postępowania egzekucyjnego
6.3.3.    Odstąpienie od czynności egzekucyjnych

6.4.    Zarządca drogi a koszty postępowania egzekucyjnego

Bibliografia
Załącznik. Wzór upomnienia

Ostatnio przeglądane

Kara za zajęcie pasa drogowego + Egzekucja kary za zajęcie pasa drogowego
 

Kara za zajęcie pasa drogowego + Egzekucja kary za zajęcie pasa drogowego

Krzysztof Sobieralski, Piotr Kołodziej

Cena: 238,00 zł
więcej