Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PAPE

ISBN: 978-83-61188-28-5

Liczba stron: 376

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Opis

Postępowanie egzekucyjne w administracji to doprowadzenie do przymusowego wykonania obowiązków publicznoprawnych (pieniężnych i niepieniężnych). Rozwój stosunków społeczno-gospodarczych i poddanie ich regulacji administracyjnoprawnej sprawia, że organy administracji publicznej coraz częściej sięgają po środki egzekucyjne.
 

Książka stanowi drugie, zaktualizowane wydanie przewodnika po zawiłościach administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Jest adresowana nie tylko do osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie i przeprowadzenie, ale też do innych uczestników postępowania egzekucyjnego oraz wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć znajomość tej problematyki.

 

Niewątpliwą zaletą tego najnowszego opracowania jest często powoływane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wzory zaskarżalnych rozstrzygnięć organu egzekucyjnego i wierzyciela z praktycznym komentarzem. Na płycie CD dodanej do książki znajdują się edytowalne wersje wzorów.

Autorzy

Mec. Justyna Dembczyńska - radca prawny, wieloletni pracownik organów skarbowych, prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego oraz egzekucji administracyjnej na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

 

Dr Piotr Pietrasz - adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, asesor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, w latach 1997-2007 pracownik organów skarbowych. Należy do stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, m.in. monografii "Opodatkowanie dochodów nieujawnionych".

 

Dr Krzysztof Sobieralski - adiunkt w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, doświadczony trener i konsultant specjalizujący się w tematyce prawa administracyjnego. Autor komentarza do kpa i licznych artykułów dotyczących egzekucji administracyjnej i sądownictwa administracyjnego.

 

Dr Robert Suwaj - adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Należy do towarzystw naukowych NISPAcee i SEAP. Autor ponad 50 publikacji i opinii z zakresu prawa administracyjnego, m.in. monografii "Postępowanie dowodowe w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego" oraz "Wydawanie decyzji administracyjnych".

Spis treści

„Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego” wraz z wzorami pism i ich edytowalnymi wersjami na płycie CD
Autorzy: Justyna Dembczyńska, Piotr Pietrasz, Krzysztof Sobieralski, Robert Suwaj

 

Spis treści

 

DZIAŁ I. KWESTIE WSPÓLNE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO


1.1 Istota i zakres egzekucji administracyjnej
1.2 Podmioty postępowania egzekucyjnego

1.2.1 Organ egzekucyjny
1.2.2 Organ rekwizycyjny
1.2.3 Wierzyciel
1.2.4 Zobowiązany
1.2.5 Podmioty szczególne i ich zadania

1.3 Uczestnicy postępowania egzekucyjnego

1.3.1 DłuŜnik zajętej wierzytelności
1.3.2 Biegły skarbowy
1.3.3 Świadek

1.4 Zasady w postępowaniu egzekucyjnym

1.4.1 Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego
1.4.2 Zasady prowadzenia egzekucji (art. 26 i n.)
1.4.3 Zasady ogólne postępowania administracyjnego mające zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym

1.5 Koszty egzekucyjne

1.5.1 Rodzaje kosztów egzekucyjnych
1.5.2 Zasady ustalania kosztów
1.5.3 Ulgi
1.5.4 Opłata komornicza

1.6 Odpowiedzialność w postępowaniu egzekucyjnym

1.6.1 Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej i zasady jej ustalania
1.6.2 Odpowiedzialność porządkowa i karna

1.7 Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
1.8 Czynności techniczno-procesowe organu

1.8.1 Załatwianie spraw w postępowaniu egzekucyjnym
1.8.2 Wezwania
1.8.3 Doręczenia
1.8.4 Protokoły i adnotacje
1.8.5 Udostępnianie akt

 

DZIAŁ II. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

 

2.1 Prawne podstawy wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego

2.1.1 Stwierdzenie niewykonania obowiązku wynikającego z decyzji administracyjnej i podatkowej
2.1.2 Egzekucja obowiązków wynikających z mocy prawa

2.2 Czynności przygotowawcze

2.2.1 Określenie sposobu przymusowego doprowadzenia do wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym
2.2.2 Poszukiwanie i Ŝądanie informacji i wyjaśnień od uczestników postępowania i innych organów

2.3 Wszczęcie egzekucji administracyjnej

2.3.1 Właściwość organów egzekucyjnych i wierzycieli
2.3.2 Upomnienie
2.3.3 Tytuł wykonawczy

2.4 Zbieg egzekucji

2.4.1 Uwagi ogólne
2.4.2 Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej
2.4.3 Zbieg egzekucji administracyjnych
2.4.4 Zbieg egzekucji i zabezpieczenia
2.4.5 Zbieg zabezpieczeń

 

DZIAŁ III. POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE


3.1 Czynności wykonawcze

3.1.1 Podmioty upowaŜnione do prowadzenia czynności wykonawczych
3.1.2 Czynności wykonawcze w zakresie naleŜności o charakterze pienięŜnym
3.1.3 Czynności wykonawcze w zakresie naleŜności o charakterze niepienięŜnym

3.2 Przerwanie toku postępowania egzekucyjnego

3.2.1 Zawieszenie postępowania
3.2.2 Umorzenie postępowania egzekucyjnego
3.2.3 Wstrzymanie czynności egzekucyjnych i wstrzymanie postępowania egzekucyjnego
3.2.4 Odstąpienie od czynności egzekucyjnych i odstąpienie od egzekucji ze składnika majątkowego zobowiązanego
3.2.5 Wstrzymanie czynności organu egzekucyjnego przez wojewodę

3.3 Zakończenie postępowania egzekucyjnego i skutki prawne

 

DZIAŁ IV. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

 

4.1 Pojęcie, cel i zakres postępowania zabezpieczającego
4.2 Przesłanki zabezpieczenia
4.3 Formy zabezpieczenia naleŜności pienięŜnych
4.4 Sposoby zabezpieczenia obowiązków niepienięŜnych
4.5 Główne etapy postępowania zabezpieczającego
4.6 Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne
4.7 Uchylenie zabezpieczenia
4.8 Środki ochrony prawnej

 

DZIAŁ V . ŚRODKI ZASKARśENIA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

 

5.1 Uwagi ogólne
5.2 Zarzuty na prowadzone postępowanie
5.3 ZaŜalenie na postanowienie
5.4 Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego
5.5 Wniosek o wyłączenie spod egzekucji
5.6 Środki ochrony słuŜące na drodze sądowej

5.6.1 Uwagi ogólne
5.6.2 Środki ochrony słuŜące w postępowaniu przed sądami powszechnymi
5.6.3 Środki ochrony słuŜące w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 

DZIAŁ VI. POMOC MIĘDZYNARODOWA PRZY DOCHODZENIU NALEŻNOŚCI

6.1 Uwagi ogólne
6.2 Zakres wzajemnej pomocy
6.3 Warunki udzielania przez państwa wzajemnej pomocy
6.4 Organy uprawnione do udzielania pomocy i wnioskowania o pomoc
6.5 Rodzaje pomocy międzynarodowej przy dochodzeniu naleŜności
6.5.1 Udzielanie informacji (art. 66l-66r upea)
6.5.2 Powiadamianie (66s-66u upea)
6.5.3 Dochodzenie lub zabezpieczanie naleŜności pienięŜnych (66w-66zp upea)

 

Załączniki
Literatura
Wzory pism

Ostatnio przeglądane

Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego
 

Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Justyna Dembczyńska, Piotr Pietrasz, Krzysztof Sobieralski, Robert Suwaj

Cena: 128,00 zł
więcej