Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: JUZNWŚU

ISBN: 978-83-62723-01-0

Liczba stron: 184

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Opis

Kontrole realizacji projektów unijnych, prowadzone u polskich beneficjentów, często prowadzą do nałożenia sankcji w postaci zwrotu środków z dofinansowania lub zmniejszenia ilości środków przyznanych.

 

Publikacja kompleksowo omawia procedurę dotyczącą zwrotu dofinansowania, przedstawiając działania prowadzące z jednej strony do skutecznego nałożenia sankcji, z drugiej zaś do ochrony interesu beneficjenta.

 

Autor wskazuje, które naruszenia w projektach najczęściej przesądzają o nieotrzymaniu przez beneficjenta przyznanego dofinansowania. Wnikliwie analizuje przypadki wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub też pobierania środków nienależnych bądź w nadmiernej wysokości. Przedstawia konsekwencje nieprawidłowej realizacji projektu, pokazując, w jaki sposób beneficjenci mogą uniknąć sankcji zwrotu dofinansowania lub ją zminimalizować. Dokładne omówienie procedury wydawania rozstrzygnięć w sprawie zwrotu środków pomoże instytucjom przyznającym dofinansowanie i weryfikującym realizację projektów uniknąć wydawania wadliwych decyzji. Poza odwołaniem do przepisów wskazane sytuacje zostały poparte wieloma praktycznymi przykładami.

 

Publikacja adresowana jest zarówno do beneficjentów środków unijnych, przede wszystkim z sektora finansów publicznych, jak i do podmiotów odpowiedzialnych za kontrolę prawidłowości realizacji projektów oraz doradców i pełnomocników zajmujących się prawnymi aspektami korzystania ze środków unijnych.

Autorzy

Grzegorz Karwatowicz – doradca w Kancelarii Prawnej Grynhoff Woźny Wspólnicy, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi praktyczne szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa finansów publicznych oraz środków unijnych. Autor kilkudziesięciu artykułów publikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach branżowych, eksperckich i prawniczych, współautor monografii "Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych".

Spis treści

„Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych”
Autor: Grzegorz Karwatowicz


Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Konstrukcja prawna zwrotu środków

Rozdział 2.
Przesłanki zwrotu środków

Rozdział 3.
Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem


3.1.    Przepisy regulujące przeznaczenie środków z dofinansowania
3.2.    Wykorzystanie środków niezgodnie z założeniami wynikającymi z dokumentacji projektu
3.3.    Zamiar wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem a zwrot środków
3.4.    Najczęstsze przypadki wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem
3.5.    Jak uniknąć wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem

Rozdział 4.
Wykorzystanie środków z naruszeniem procedur


4.1.    Znaczenie pojęcia „procedura” z art. 207 ufp
4.2.    Przepisy wskazane w art. 184 ufp, których naruszenie powoduje konieczność zwrotu środków
4.3.    Zamiar naruszenia procedur a zwrot środków
4.4.    Stopień naruszenia procedur a zwrot środków
4.5.    Działanie i zaniechanie a zwrot środków
4.6.    Naruszenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych

4.6.1.    Podmiotowy zakres obowiązku stosowania przepisów pzp
4.6.2.    Planowanie zamówień publicznych a realizacja projektu
4.6.3.    Opis przedmiotu zamówienia
4.6.4.    Zamówienia publiczne do 14 000 euro
4.6.5.    Szacowanie wartości zamówienia
4.6.6.    Dzielenie zamówienia Publicznego
4.6.7.    Środki przeznaczone na sfinansowanie przedmiotu zamówienia a formy finansowania projektu
4.6.8.    Wybór trybu postępowania
4.6.9.    Warunki udziału w postępowaniu
4.6.10.    Unieważnienie postępowania ze względu na nieprzyznanie środków

4.7.    Wydatkowanie środków publicznych

4.7.1.    Wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny (art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp)
4.7.2.    Wydatkowanie środków z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. a ufp)
4.7.3.    Wydatkowanie środków z zachowaniem zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów (art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. b ufp)
4.7.4.    Wydatkowanie środków w sposób umożliwiający terminową realizację zadań (art. 44 ust. 3 pkt 2 ufp)
4.7.5.    Wydatkowanie środków w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań (art. 44 ust. 3 pkt 3 ufp)

4.8.    Rozliczenie podatku VAT
4.9.    Proces inwestycyjny
4.10.    Rachunkowość i księgowość
4.11.    Inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

4.11.1.    Umowa o dofinansowanie projektu
4.11.2.    Termin realizacji projektu
4.11.3.    Okres uznawania wydatków za kwalifikowalne
4.11.4.    Zakres podmiotowy projektu
4.11.5.    Zakres przedmiotowy projektu
4.11.6.    Rozliczanie projektu – składanie wniosków o płatność
4.11.7.    Monitorowanie i sprawozdawczość w realizacji projektu
4.11.8.    Obowiązek informacji i promocji

4.12.    Wytyczne

Rozdział 5.
Pobranie środków nienależne lub w nadmiernej wysokości


5.1.    Zakres przedmiotowy przesłanki
5.2.    Specyfika „pobrania środków” jako przesłanki ich zwrotu
5.3.    Zamiar pobrania środków nienależnie lub w nadmiernej wysokości
5.4.    Wielkość pobranych środków
5.5.    Nienależne pobranie środków
5.6.    Jak uniknąć nienależnego pobrania środków
5.7.    Pobranie środków w nadmiernej wysokości
5.8.    Jak uniknąć pobrania środków w nadmiernej wysokości
5.9.    Podsumowanie

Rozdział 6.
Procedura zwrotu środków


6.1.    Wydanie decyzji o zwrocie środków; podmioty uprawnione do wydania decyzji
6.2.    Wezwanie do samodzielnego zwrotu środków a wydanie decyzji o zwrocie
6.3.    Zgoda na pomniejszenie kolejnych płatności
6.4.    Wybór sposobu dobrowolnego zwrotu dofinansowania
6.5.    Wykluczenie z możliwości otrzymania środków

6.5.1.    Otrzymanie płatności na podstawie dokumentów podrobionych, przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę
6.5.2.    Niezrealizowanie przez beneficjenta pełnego zakresu rzeczowego projektu lub niezrealizowanie celu projektu
6.5.3.    Niezwrócenie środków w terminie 14 dni
6.5.4.    Wystąpienie naruszeń wskazanych w art. 207 ust. 1 pkt 1–3 ufp wskutek popełnienia przestępstwa

6.6.    Wyłączenie wykluczenia beneficjentów
6.7.    Środki ochrony prawnej
6.8.    Postępowanie sądowo administracyjne
6.9.    Państwowe jednostki budżetowe

Bibliografia

Wykaz orzeczeń

Ostatnio przeglądane